Kadry i płace

Funkcje kadrowe

 • Kartoteka osobowa pozwala prowadzić ewidencję wielu równolegle trwających zatrudnień dla jednej osoby wraz z całym przebiegiem zatrudnienia uwzględniając:
  • Rejestr wykształcenia,
  • Oceny pracownicze z funkcjonalnością generowania arkuszy i procesowania ocen,
  • Dodatkowe miejsce pracy,
  • Maksymalny okres zatrudnienia na danym stanowisku, z funkcjonalnością automatycznego przesunięcia daty rotacji,
  • Liczba godzin PENSUM,
  • Historia nabycia prawa do dodatku stażowego,
  • Historia nabycia prawa do nagrody jubileuszowej i odprawy,
  • Podstawowe i dodatkowe miejsce pracy,
 • Rejestracja absencji, definiowanie okresów zawieszenia dla rodzaju absencji,
 • Naliczanie wymiaru urlopu: wypoczynkowego, wypoczynkowego w zwiększonym wymiarze, urlopu dodatkowego, z uwzględnieniem zasad proporcjonalności. Prowadzenie planu urlopów,
 • Elastyczny czas pracy,
 • Rejestracja czasu pracy (z uwzględnieniem nadgodzin, dodatków, przekroczeń średniotygodniowych, pracy ponad wymiar, odbioru czasu wolnego za pracę w nadgodzinach),
 • Rejestracja delegacji,
 • Prowadzenie rejestru dokumentów pracownika w formie załączników,
 • Rejestracja członków rodziny,
 • Rejestracja poprzedniego zatrudnienia,
 • Ewidencjonowanie staży,
 • Informacje dot. kursów zawodowych, badań okresowych, różnorodnych atrybutów pracownika (specyficzne uprawnienia wynikające z Prawa Pracy, niepełnosprawność, przyznane nagrody, kary, odznaczenia) itp.,
 • Możliwość ustawienia alertów na różne daty/zaistnienie wpisów na kartotece (np. kończące się badania lekarskie, pojawienie się nowego zatrudnienia),
 • Generowanie pism Word na podstawie danych zawartych w systemie,
 • Archiwizacja kartotek osobowych,
 • Raporty, w tym dedykowane dla konkretnej uczelni,
 • Prowadzenie wielopoziomowej struktury organizacyjnej,
 • Raporty statystyczne GUS, F01, DG-1, PFRON.

Funkcje płacowe

 • Obsługa bieżących list płac z kompensatą składek,
 • Wskazanie różnych kont dla wypłat wraz z podziałem procentowym,
 • Prowadzenie kartoteki zarobkowej,
 • Przeszeregowania zbiorcze i regulacja wynagrodzeń,
 • Zwrot składek emerytalno-rentowych,
 • Obsługa dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
 • Integracja z programem Płatnik,
 • E-deklaracje podatkowe,
 • Obsługa funduszy pracowniczych: Pożyczki mieszkaniowe, PKZP,
 • Listy wypłat z funduszu socjalnego,
 • Ewidencja i rozliczanie dodatkowego wynagrodzenia z tytułu realizacji prac w projektach (aneksy godzinowe),
 • Raporty,
 • Automatyzacja wyliczenia wybranych składników wynagrodzeń (miedzy innymi):
  • Dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
  • Nagroda jubileuszowa,
  • Ekwiwalent za urlop,
  • Średnia urlopowa (również algorytm wyliczenia dla pracowników dydaktycznych),
  • Podstawa do zasiłku,
  • Odpraw emerytalnych/rentowych/pośmiertnych,
  • Premii miesięcznej i kwartalnej,
  • Deklaracje zgłoszeniowe i rozliczeniowe ZUS
  • Waloryzacja podstaw do wynagrodzenia chorobowego i urlopowego.
  • Prowadzić ewidencję umów cywilnoprawnych oraz rachunków (w tym umowy grupowe).