Moduł Zarządzania Projektami

 • Moduł Zarządzania Projektami jest modułem uniwersalnym umożliwiającym zarządzanie różnego rodzaju programami i projektami realizowanymi w ramach tych programów (np. projektami EU, grantami, dotacjami, projektami inwestycyjnymi itp.),
 • Moduł jest wewnętrznie powiązany z modułem Budżetowanie i Finansami, gdzie znajdują się wszystkie budżety funkcjonalne (budżety jednostek) oraz ogólne budżety realizowanych projektów,
 • Rejestracja oraz kontrola kosztów projektów zarówno za poziomie projektu głównego (nadrzędnego) jak i podprojektów jak również agregowanie kosztów podprojektów na poziomie projektu głównego,
 • Grupowanie kosztów projektów w podziale np. na koszty pracy, koszty materiałów, koszty robocizny, koszty osobowe itp.,
 • Definiowanie członków zespołu projektowego,
 • Zamykanie projektów przez kierowników projektów, w przypadku ich zakończenia, aby nie było można już nic rejestrować do projektu już zamkniętego,
 • Dynamiczne dokonywanie zmian w harmonogramie np. dodawanie zadań w dowolnym momencie czasu, usuwanie zadań, zmianę czasu realizacji zadań itp.,
 • Definiowanie różnego rodzaju grup prac oraz rozliczanie roboczogodzin projektowych w podziale na różne grupy prac np. prace projektowe, prace instalacyjne, szkolenia itp. Słownik grup prac powinien być edytowalny z poziomu użytkownika,
 • Rejestrowanie wszystkich wykonanych prac w ramach realizacji danego zadania oraz poświęconych roboczogodzin przez uczestnika projektu w formie jego Karty pracy. Uczestnik projektu powinien mieć wypełniania oraz podglądu swojej Karty pracy. Kierownik projektu ma mieć możliwość skorygowania karty pracy uczestnika projektu (w szczególności ilości roboczogodzin) przed jej akceptacją,
 • Budżetowanie finansowe (wartościowe) w PLN lub w dowolnej walucie obcej przeliczanej na PLN w oparciu o kurs walutowy zdefiniowany w odpowiedniej tabeli kursowej,
 • Wprowadzenie i zatwierdzanie budżetu projektu zarejestrowany oraz kontrola czy koszty realizacji projektu nie przekraczają wartości tego budżetu,
 • Moduł Zarządzania Projektami pozwala na przypisanie stawek narzutu dla kosztów pośrednich do danego projektu lub zadania w podziale na odpowiednie kategorie (np. koszty ogólnouczelniane, wydziałowe, instytutowe, etc.).