System ERP dla sektora publicznego one4all

System ERP dla sektora publicznego one4all

Przed instytucjami publicznymi dzisiaj stawia się coraz większe wymagania. Mają być to organizacje nie tylko przyjazne obywatelom, ale przed wszystkim sprawinie i efektywnie działające, z przejrzystą strukturą podejmowania decyzji oraz rozliczania wydawanych pieniędzy. Coraz częściej są to instytucje zarządzające ogromnymi środkami pochodzącymi z budżetu UE, które jednak należy niezwykle szczegółowo rozliczać.

Rozwiązanie one4all dla instytucji publicznych autorstwa Arcus Systemy Informatyczne oparte jest na Microsoft Dynamics 365 i Dynamics AX. Celem stworzenia dedykowanego narzędzia była pomoc agendom rządowym, jednostkom samorządu terytorialnego, różnego rodzaju instytucjom w usprawnieniu działalności operacyjnej oraz umożliwienie świadczenia im lepszej jakości usługi zarówno w stosunku do obywateli jak i pracowników.

one4all dla instytucji pomaga m.in.:

 • Wyeliminować  ograniczenia i zintegrować prowadzone działania i procesy biznesowe,
 • Zarządzać funduszami publicznymi w odpowiedzialny sposób maksymalizujący korzyści dla wszystkich,
 • Szybko i efektywnie odpowiadać na pytania i potrzeby obywateli,
 • Uprościć złożone procesy zarządzania zasobami ludzkimi oraz obszarem kadr i płac,
 • Usprawnić pracę urzędników prowadzących i rozliczających często bardzo rozbudowane projekty,
 • Zarządzać projektami prowadzonymi przez wiele podmiotów i w wielu lokalizacjach.

one4all dla instytucji pomaga w utrzymaniu dyscypliny fiskalnej instytucji przy jednoczesnym zapewnieniu środków na najpoważniejsze potrzeby, tak niezwykle istotnej z punktu wiedzenia obywatela. Rozbudowane możliwości filtrowania pozwalają na otrzymanie odpowiednich informacji finansowych które pozwolą na zidentyfikowanie trendów oraz wnikliwą analizę działalności. Rozwiązanie dostarcza narzędzi które pozwalają utrzymać budżet „w ryzach” oraz zapewnia kontrolę i śledzenie wydatków. Dostęp do szczegółowych informacji finansowych oraz kontrola budżetu skutkuje również spełnieniem skomplikowanych międzynarodowych standardów rachunkowości (MSR). Zapewnione jest także na prowadzenie rozliczeń w wielu walutach.

System ERP dla sektora publicznego one4all

Dzięki zawartym funkcjonalnościom rozwiązanie pomaga zachować stabilność finansową instytucji czyniąc ją dodatkowo bardziej oszczędną, lepiej gospodarującą publicznymi pieniędzmi oraz przejrzystą dla obywateli. Funkcjonalności do obsługi płatności i długów pozwalają na efektywne zbieranie opłat i podatków oraz szybkie ich przetwarzanie. 

Instytucje publiczne bardzo często uczestniczą w dystrybucji środków pochodzących z zewnętrznych źródeł (np. grantów czy środków UE) zarówno jako beneficjenci końcowi jak i instytucje pośredniczące. W takim przypadku rozwiązanie pomaga w przejściu całego cyklu związanego z otrzymaniem grantu/dotacji od momentu złożenia wniosku o przyznanie środków aż po przygotowanie końcowych raportów ze szczegółowym rozliczeniem poniesionych kosztów oraz wykazaniem efektów jakie przyniosły działania na które środki unijne zostały przyznane. Tak więc, rozwiązanie pozwala śledzić wydatki, zatwierdzać transakcje finansowe, dostarcza aktualne informacje dot. stanu wykorzystania środków finansowych oraz zapewnia przestrzeganie wytycznych i regulacji odnośnie korzystania z grantów. Dzięki rozwiązaniu one4all dla instytucji skupiają się Państwo na wykonaniu projektu i maksymalizacji uzyskania pozytywnych efektów, a nie na szczegółach związanych z jego rozliczeniem i wymaganiach proceduralnych.

one4all dla instytucji zawiera także szeroką funkcjonalność pozwalająca na uproszczenie złożonych procesów zarządzania zasobami ludzkimi oraz obszarem kadrowo - płacowym. W części dotyczącej zarządzania kadrami odpowiada za prowadzenie całej sfery rejestracji, przetwarzania i raportowania wszystkich informacji na temat zatrudnionych obecnie i w przeszłości pracowników instytucji publicznej. Natomiast, w części dotyczącej zarządzania płacami umożliwia prowadzenie czynności związanych z przygotowaniem, przeliczaniem, kontrolą poprawności i wydrukiem list płac w postaci list kasowych, pasków pracowniczych, rozdzielnika płacowego i wielu innych wymaganych prawem lub wewnętrznymi regulacjami instytucji raportów. 

Zawiera również mechanizmy  odpowiedzialne za tzw. miękkie zarządzanie kadrami. I ostatnia jej część dotycząca sprawozdawczości daje możliwość realizowania wszystkich najważniejszych statystyk i raportów jakimi obciążone są komórki pracownicze instytucji publicznej.

Podsumowując zatem, one4all dla instytucji publicznych optymalizując kluczowe obszary funkcjonowania instytucji publicznej i zapewnia w szczególności:

 • Usprawnienie stosowania rozbudowanych procedur formalnych,
 • Oszczędność czasu i wzrost wydajności pracy przy  sporządzaniu skomplikowanych i zmiennych sprawozdań zawierających informacje pochodzące z różnych komórek organizacyjnych i/lub od różnych osób,
 • Koordynację i wersjonowanie dokumentacji oraz jej stałą dostępność dla wszystkich uprawnionych osób,
 • Bezpieczeństwo i ochronę danych, a także odpowiednią ich archiwizację,
 • Możliwość raportowania wg standardów innych niż lokalne, również w wielu językach,
 • Możliwość śledzenia i kontrolowania toku realizacji projektów prowadzonych w wielu lokalizacjach i przez wiele zaangażowanych podmiotów,
 • Możliwość nie tylko rozliczania (jako beneficjent) własnych projektów współfinansowanych ze środków UE, ale również nadzorowania bądź opiniowania projektów do których kontroli jest zobowiązana,
 • Usprawnienia w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi oraz kadrowo-płacowym.
System ERP dla sektora publicznego one4all