one4all Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to powszechny system oszczędzania dla pracowników realizowany przy współpracy z pracodawcami oraz państwem.

Prowadzenie PPK przez pracodawcę jest proste dzięki naszej aplikacji one4all PPK. Zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmu na ten temat.


Informacje ustawowe:

Prowadzenie PPK jest obowiązkiem pracodawcy, a przystąpienie do programu – prawem pracownika. Wprowadzenie PPK będzie odbywało się stopniowo, w zależności od wielkości przedsiębiorstwa*:

  • od 1 lipca 2019 r. – firmy zatrudniające co najmniej 250 osób,
  • od 1 stycznia 2020 r.   – firmy zatrudniające co najmniej 50 osób,  
  • od 1 lipca 2020 r.– firmy zatrudniające co najmniej 20 osób,
  • od 1 stycznia 2021 r. – pozostałe podmioty, w tym wchodzące w skład sektora usług publicznych

*wielkość przedsiębiorstwa określona ilością osób zatrudnionych na dzień 31.12.2018 r. Do osób zatrudnionych należy zaliczyć pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, osoby fizyczne wykonujące pracę nakładczą, członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych, osoby fizyczne wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy-zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, członków rad nadzorczych oraz osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Nasze rozwiązanie one4all PPK umożliwia sprawne zarządzanie danymi uczestników programu !!!

Zgodnie z wymogami Ustawy osoby zatrudnione w wieku od 18 do 54 lat zostają zapisane do PPK
w sposób automatyczny (od 55. roku życia pracownik samodzielnie składa wniosek o przystąpienie do programu) – one4all PPK pozwala na automatyczne generowanie zgłoszeń dla osób przystępujących.

Każdy pracownik ma możliwość rezygnacji z oszczędzania w PPK. Aby tego dokonać, będzie musiał podpisać specjalne oświadczenie. One4all PPK pozwala na automatyczne generowanie rezygnacji z PPK oraz pilnuje czteroletnich okresów oczekiwania, po upływie których pracownikowi ponownie jest proponowane przystąpienie do PPK.

One4all PPK zapewnia również automatyczne generowanie modyfikacji danych pracowników.

Aplikacja one4all PPK to także sprawna obsługa składek PPK!

Środki gromadzone przez pracowników są zasilane wpłatami pracodawcy oraz państwa.

One4all PPK pozwala na automatyczne naliczanie obowiązkowej składki podstawowej pracodawcy i pracownika. Ponadto zarówno pracodawca, jak i pracownik mogą zadeklarować przekazywanie wpłat dodatkowych (dobrowolnych). Wysokość wpłat jest naliczana procentowo od wynagrodzenia brutto pracownika. One4all PPK daje możliwość elastycznego zdefiniowania i naliczenia zadeklarowanej składki dodatkowej pracodawcy oraz pracownika. Naliczone składki są zapisywane historycznie i prezentowane na przyjaznych formularzach i raportach

Państwo dodaje do puli zgromadzonych oszczędności określone w Ustawie kwoty – niezależne od wysokości dochodów pracownika. Oszczędzający otrzymuje od państwa jednorazowo 250 zł wpłaty powitalnej, a następnie co roku, po spełnieniu określonych warunków 240 zł. 

Oszczędnościami uczestników PPK może zarządzać tylko instytucja finansowa, która spełnia wymogi ustawy o PPK i jest wpisana do ewidencji PPK. Wykaz takich instytucji jest publikowany na Portalu PPK (www.mojeppk.pl).

Moduł one4all PPK zapewnia sprawną wymianę danych z dowolnie wybraną Instytucją Finansową. Pozwala na automatyczne generowanie plików z danymi osobowymi uczestników PPK oraz plików z danymi dot. naliczonych składek na PPK. Istnieje możliwość zaczytywania plików zwrotnych udostępnionych przez Instytucję Finansową. W przypadku zmiany Instytucji Finansowej zmiany, wraz z danymi identyfikacyjnymi umowy o prowadzenie i zarządzanie są zapisywane historycznie. Moduł one4all PPK jest otwarty na wymianę danych poprzez usługi webservices.

Arcus SI opracował rozwiązanie one4all PPK dla podmiotów posiadających system ERP Microsoft w wersji Axapta 3.0, Dynamics AX 4.0, Dynamics AX 2009, Dynamics AX 2012 oraz Dynamics 365.